آسانسورهای بیماربر یا تخت بر

بمنظور جابجایی و حمل برانکارد و یا تخت اطاق عمل در مراکز بهداشتی و درمانی نظیر کلینیک ، درمانگاه  یا بیمارستان ها و… نصب و بهره برداری می گردد.

 در ساختمان هایی که احتمال عبور و مرور افراد معلول با صندلی چرخ دار وجود دارد باید حداقل یک دستگاه آسانسور با حداقل ظرفیت 8 نفره  و بازشوی درب 80 سانتی پیش بینی گردد.