_

گواهینامه استاندارد 4 قطعه ایمنی (پاراشوت- گاورنر-قفل- بافر)

برای مشاهده و دریافت گواهینامه ها بر روی آنها کلیک نمایید.

پاراشوتگاورنرقفلبافر
1-1  پاراشوت زورلو2-1 گاورنر پارس آسا-عبداقی3-1  قفل جان لیفت4-1 بافر هاس
1-2 پاراشوت تسلا2-2 گاورنر آسان شایان3-2 قفل دلتاتک 24-2 بافر P+S
1-3 پاراشوت پارس آسا-عبداقی2-3 گاورنر مصطفی فتحی نژاد – آسمان فراز پارسیان نوین3-3 قفل سلکوم4-3 بافر آرکا
1-4 پاراشوت ایمن سازان کهن- شعار شالقون2-4 گاورنر شاهین پر3-4 قفل مریح4-4 بافر ایستا 
1-5 پاراشوت مهندسی بهرو صنعت ساخت2-5 گاورنر آسمان فراز پارسیان نوین-فتحی نژاد3-5 قفل ازلر4-5 بافر فرخی
1-6پاراشوت شایان بهرو صنعت2-6 گاورنر رامندکار فیدار3-6 قفل ارتان4-6 بافر ایمن صعود پارسیان
1-7 پاراشوت آسان شایان2-7 گاورنر رامشینی-فراز آسانبر بیهق3-7 قفل پریسما4-7 بافر هیدروپارت
1-8 پاراشوت راد2-8 گاورنر رایت یعقوب مسیحی3-8 قفل تاپ لیفت4-8 بافر ال سن- شیخلر
1-9  پاراشوت شاهین پر2-9 گاورنر بهران3-9قفل غدیر4-9 بافر کهرام
1-10 پاراشوت ورسک-آلن شاهوردی2-10 گاورنر اُرچین3-10  قفل پارس صنعت سپاهان
1-11 پاراشوت فراز لطفی 2-11 گاورنر توس3-11 قفل بهران
1-13 پاراشوت اورامان-بهرامی رجبی  2-12 گاورنر آنام3-12 قفل دیلمقانی-آرین سیستم رو
1-14 پاراشوت ستاره گستر تهران -بخشی صوفیانی   2-13 گاورنر دوطرفه مترولیفت3-13قفل حق شناس -روانکار سماتیک
1-15 پاراشوت توس -دهقان خادر3-14 قفل حریری -سماتیک 2000
1-16 پاراشوت پرشیا -محمد تقی دولابی3-15 قفل گل محمدی-پارسیان سیستم رو
1-17 پاراشوت گرد کاویان3-16 قفل آراز
1-18 پاراشوت میثاق3-17 قفل یاران -بخشی صوفیانی
1-19 پاراشوت ذوالقدریان3-18 قفل پارت 
1-20 پاراشوت فربودی 3-19 قفل کالستان عیوضیان
1-21 پاراشوت صدیقی 3-20 قفل فرماتور
1-22 پاراشوت کالستان عیوضیان 3-21 قفل سعیدیان
1-23 پاراشوت سانال آسانبر بهران  3-22 قفل ایستا
 1-24 پاراشوت ایمن کوشا صنعت
 3-23 قفل دماس
 1-25 پاراشوت کنگ گیاه آسانبر خراسان
1-26 پاراشوت دوطرفه متروپلاست